GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban

2019-01-02 Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásáról (12.000,- Ft) A Kormány döntése alapján Győrladamér Község Önkormányzata 93 darab háztartás tüzelőanyag juttatásra vonatkozóan vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás kiosztásának szabályairól, várható menetéről a következő tájékoztatást nyújtjuk:
Akik nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben ( nem rendelkeztek gázszolgáltatási szerződéssel), azoknak 2018. október 15. napjáig kellett az igénybejelentésüket a Győrladaméri Polgármesteri Hivatalba benyújtani. Az adatok összesítése után 2018. október 17-ig elektronikus úton megküldésre kerültek a Belügyminisztérium felé.
A Kormány döntése (1602/2018.(XI.27.) Korm határozat) alapján Győrladamér Község Önkormányzata 93 darab háztartásra vonatkozóan 1.116.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatással az önkormányzatnak a Magyar Államkincstár felé szigorú szabályok alapján 2019. december 31-ig el kell számolni. A tüzelőanyagok kiosztásának szabályai központilag kerültek megállapításra, attól az önkormányzat nem térhet el.
A támogatás kiosztásának szabályai, várható menete:
Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást (utalványt) állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására.
Az önkormányzat további feladata, hogy -lehetőleg környékbeli, közeli - gazdálkodó szervezettel (Tüzép - pel) vállalkozási szerződést kössön, amely 93 darab háztartás tüzelőanyag igényét ki tudja majd szolgálni. Az érintett önkormányzatok az önkéntes adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylők adatait, az igényelt fűtőanyag típusára vonatkozó adatokat átadják a kiválasztott vállalkozásnak. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a vállalkozás naprakész nyilvántartást köteles vezetni a kiadott fűtőanyagról, a megállapodás szerinti ütemezéssel számolnak el az önkormányzattal.
A természetbeni juttatás szállításának költségét nem lehet a támogatásból kifizetni, ezért az előírásoknak megfelelően a 12.000,- Ft összegű természetbeni juttatásért a jogosultaknak kell majd elmenni, ahhoz a kereskedőhöz, akivel az Önkormányzat vállalkozási szerződést köt. A támogatásban részesülő háztartásoknak 2019. december 15. napjáig kell biztosítani a tüzelőanyag átvételi lehetőségét. A határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzatnak a támogatói okiratban foglaltak szerint vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.
Új információ, hogy a jogosult kérésére egy alkalommal módosítható a természetbeni támogatás formája más, a 2018. október 15. napjáig leadott igényfelmérés során felsorolt valamely természetbeni támogatásra.
Felhívom a figyelmet, hogy a Katasztrófavédelem munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik az igénybejelentést benyújtó háztartásokat, hogy ténylegesen nem rendelkeznek - e gázszolgáltatási szerződéssel. Ennek eredményéről az önkormányzat értesítést kap.
Amennyiben további információ áll rendelkezésünkre, arról értesíteni fogjuk a jogosultakat. Addig is szíves türelmüket kérjük!

Tájékoztató

2019-01-02 Tisztelt Győrladaméri Lakosok!

A kutak engedélyezési határideje meghosszabbításra került.
A módosított határidő: 2020. december 31.

Tájékoztatás

2018-12-20 Tisztelt győrladaméri ingatlantulajdonos!

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő testülete 2018. november 27-i ülésén döntött a 2019. január 01-jétől alkalmazandó adók típusáról és mértékéről. A helyi adó rendelet főbb elemeiről az alábbi tájékoztatást adom:
Helyi iparűzési adó: mértéke nem változott. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,6%-a.
Magánszemélyek kommunális adója: VÁLTOZÁS TÖRTÉNT
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4.000,- Ft/év volt.
2019. január 01-jétől ez 24.000,- Ft/év általános tételre változik. Azonban, az a magánszemély, aki saját tulajdonú ingatlanában él életvitelszerűen, vagy a tulajdonában lévő ingatlanában egyenesági rokona él életvitelszerűen, az 20.000,- Ft/év adókedvezményre jogosult. Összességében tehát, a lakást, amelyben tulajdonosa, vagy annak egyenesági rokona életvitelszerűen él, továbbra is 4.000,- Ft/év adó terheli.
Az adómentességet megalapozó életvitelszerű használatról nyilatkozni szükséges, melyre csatoltan küldjük a formanyomtatványt. Ezt 2019. január 17. napjáig kérjük visszajuttatni az Önkormányzat címére. FELHÍVOM A FIGYELMÉT A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉRE, MERT AKI EZT ELMULASZTJA, AZ ÁLTALÁNOS TÉTELŰ 24.000,- Ft/év MÉRTÉKET FOGJA FIZETNI! A Kúria több döntése értelmében az Önkormányzat a lakcímnyilvántartással nem igazolhatja az életvitelszerű használatot, azt csak nyilatkozattal lehet igazolni. (A nyilatkozatot a 2019. január 01-jei állapotra vonatkozóan kell megtenni, ezt követően történő változást az ingatlan tulajdonos köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak a változást követő 15 napon belül.)
Az ingatlan életvitelszerű használatának meghatározása:
Egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, így különösen rendszeresen onnan indul munkába vagy oktatási intézménybe, és oda tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
Telekadó – új adónem 2019. január 01-jétől kerül bevezetésre
A helyi rendelet alapján:
Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.
Az adó évi mértéke: 50,- Ft/m2.
A Htv. 19.§-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével
1. a lakóépülettel beépített belterületi telek
2. az építési tilalom alatt álló telek egésze
3. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan
4. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el
5. az a belterületi telek, melynek a tulajdonos változástól számított 4 éven belül a beépítése befejeződik, és ezt használatba vételi engedéllyel igazolják. Az adót visszamenőleg is ki kell vetni, amennyiben az adó alanya a beépítést a meghatározott időn belül nem teljesíti
6. a külterületen fekvő telek
A fenti kivételek alá nem tartozó belterületi telek adóköteles, melyről 2019. január 15-ig a telek tulajdonosának bevallást kell tennie az Önkormányzatnál. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a honlapról, illetve az Önkormányzat hivatalában rendelkezésre áll.
Felhívom a figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának elmulasztása esetén
a) az adózó magánszemély 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, továbbá
b) visszamenőleg meg kell fizetni késedelmi pótlékkal növelten az adót, továbbá
c) az adóhiány 50 %-ának megfelelő mértékű adóbírságot kell fizetni.
A mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel.

Győrladamér, 2018. december 05.
Dr. Hajnal Jenő
jegyző s.k.

Fogászati rendelés 2018. december

2018-12-14 Tisztelt Lakosság!

Dr. Szegedy Judit fogorvos értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december 19 - 2019. január 02-a között a fogászati rendelés szünetel.
Helyettes orvos: 2018. december 19. 20 és 21 -én
9082 Nyúl, Szent István tér 6.
Szerda és pénteki napokon: 8:00 - 11:00 - ig
Csütörtökön: 13:00 - 16:00-ig
Telefonszám: 0620/274-0206

Két ünnep között 2018. december 27-28-án Győrzámolyon: 12:00 - 13:00 óráig.

Betlehem szentelő

2018-12-10

Áramszünet 2018. december 6-án

2018-11-29 Tisztelt Lakosság!
Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:
2018. december 6-án 8:00 - 12:00 óra között áramszünet lesz a Dózsa György utca 1-19páratlan házszám és 2-14 páros házszámok között, valamint az Arany János utca 1-9 páratlan házszám és 2-28 páros házszámok között.

Megértésüket köszönjük!

Közmeghallgatás 2018.11.27-én

2018-11-08 Meghívó Közmeghallgatásra

Tisztelt Győrladaméri Lakosok!
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 27. napján 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton meghívom.
A helyszín: Győrladamér Község Önkormányzatának Díszterme
9173 Győrladamér, Szent István út 41.

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a képviselő testület munkájáról
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról
3.) közérdekű kérdések, javaslatok

Győrladamér, 2018. november 08.

Kettinger János sk.
polgármester

Győri fogászati ügyelet hétvégi ellátási rendje

2018-11-08 Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot , hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr tájékoztatása alapján 2018. november 17-étől megváltozik a győri fogászati ügyelet hétvégi ellátási rendje:
A fogorvosi ügyelet szombat-vasárnap, valamint munkaszüneti napokon 9 és 15 óra között lesz elérhető.
A hétközi ügyelet időpontja, valamint az ügyelet helyszíne változatlan.

Közösség