GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Eboltás 2020. év

2020-09-11 Tisztelt Lakosság!

A Polgármesteri Hivatal értesíti a község eb tartóit, hogy az ebek 2020. év összevezetéses eboltását dr. Fekete László magánállatorvos az alábbi időpontban és helyen végzi:
2020. 10. 05. hétfő 13:00-14:00, helyszín: Polgármesteri Hivatal előtt

Lakossági fórum

2020-09-07 Győrladamér Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete előírásai szerint
lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:
• Győrladamér fejlesztési koncepciója tájékoztatási szakasz
• Győrladamér településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tájékoztatási szakasz

A lakossági fórum időpontja:
• 2020. szeptember 15. 17.00 óra

Helyszín:
• Győrladamér Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem
9173 Győrladamér, Szent István út 41.
A lakossági fórumot követően 2020. szeptember 23-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

• írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (9173 Győrladamér, Szent István út 41.) történő megküldésével,
• elektronikus levélben történő megküldéssel az polgarmester@gyorladamer.hu e-mail címre.

TÁJÉKOZTATÁS
Győrladamér Község Önkormányzata a Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról és az arra szervesen épülő
Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött. A koncepció és a tervek kidolgozása most indul el, és előre láthatólag egy éves folyamatban zajlik le. A tervezés folyamatát az Önkormányzat a lakosokkal történő párbeszédben kívánja végig kísérni, ezért azok megismertetésére és véleményezésére több alkalommal is sor fog kerülni.
A település fejlesztéséről szóló Koncepció és az építések szabályait meghatározó településrendezési Terv az itt élő lakosok és az itt dolgozó emberek életét közvetlenül és hosszú távon befolyásolja majd, ezért a terveket a szakmai szempontokon túl, a lakosok véleménye is alapvetően kell, hogy meghatározza. Kérjük Önt, hogy az alábbi kérdések segítségével gondolkodjon az Önt érintő problémákról, megoldásokról, és vegyen részt a témával kapcsolatos lakossági fórumokon is.

Gondolatébresztő kérdések:

• Milyen építésügyi problémák merültek fel lakóhelyem- / helyben lévő vállalkozásom- / telephelyem- stb. kapcsán az elmúlt 10-15 éves időszakban?
• Látok-e lakóhelyem környékén olyan zavaró környezeti hatást, ami építési- vagy infrastrukturális fejlesztéssel orvosolható lenne?
• Milyen közösségi célú fejlesztések tehetnék jobbá a helyi életet / helyi munkát?
• Hogyan képzelem el Győrladamér jövőjét, épített környezetét mintegy 10-15 évvel előre tekintve?
Mottó:
„Kevés, hogy önmagában csak álmaink legyenek, ha nincs jövőképünk, ha nem tűzünk ki konkrét közös állomásokat, és ha nem tervezzük meg az odavezető utat, akkor csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutunk el a célig”

NyárBÚCSÚztató

2020-08-31

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje

2020-08-27 Dunaszentpál községben – Kedd: 8.30-10.30 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal, Dunaszentpál, Iskola tér 1.
Győrladamér – Csütörtök: 8.30-10.30 óra
Helye: Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde épülete, Győrladamér, Petőfi tér 1/A.
Családsegítő: Juhász Nóra Tel.: 0620/3629553

A családsegítő feladata: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok támogatása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
• pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást
• szociális segítőmunkát, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
• közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezését
• tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, illetve megfelelő szakemberhez való delegálást
• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
• meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést
• a veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja és ezek megoldására javaslatot készít
• a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését
• a családi konfliktusok megoldásának elősegítését, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
• kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét

Értesítő földi szúnyoggyérítésről

2020-08-24 Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2020.augusztus 25 napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 26-27. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

2020-08-10 Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 17. § (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.
A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000.-5.000.000.-Ft-ig terjedhet.
Mindezekre tekintettel, de különösen azért is, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn a vegetációs időszak végéig.

Együttműködésüket megköszönve
Kelemen Dóra s.k.
jegyző

Közösség