GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Tájékoztatás

2018.12.20 7:44

Tisztelt győrladaméri ingatlantulajdonos!

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő testülete 2018. november 27-i ülésén döntött a 2019. január 01-jétől alkalmazandó adók típusáról és mértékéről. A helyi adó rendelet főbb elemeiről az alábbi tájékoztatást adom:
Helyi iparűzési adó: mértéke nem változott. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,6%-a.
Magánszemélyek kommunális adója: VÁLTOZÁS TÖRTÉNT
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4.000,- Ft/év volt.
2019. január 01-jétől ez 24.000,- Ft/év általános tételre változik. Azonban, az a magánszemély, aki saját tulajdonú ingatlanában él életvitelszerűen, vagy a tulajdonában lévő ingatlanában egyenesági rokona él életvitelszerűen, az 20.000,- Ft/év adókedvezményre jogosult. Összességében tehát, a lakást, amelyben tulajdonosa, vagy annak egyenesági rokona életvitelszerűen él, továbbra is 4.000,- Ft/év adó terheli.
Az adómentességet megalapozó életvitelszerű használatról nyilatkozni szükséges, melyre csatoltan küldjük a formanyomtatványt. Ezt 2019. január 17. napjáig kérjük visszajuttatni az Önkormányzat címére. FELHÍVOM A FIGYELMÉT A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉRE, MERT AKI EZT ELMULASZTJA, AZ ÁLTALÁNOS TÉTELŰ 24.000,- Ft/év MÉRTÉKET FOGJA FIZETNI! A Kúria több döntése értelmében az Önkormányzat a lakcímnyilvántartással nem igazolhatja az életvitelszerű használatot, azt csak nyilatkozattal lehet igazolni. (A nyilatkozatot a 2019. január 01-jei állapotra vonatkozóan kell megtenni, ezt követően történő változást az ingatlan tulajdonos köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak a változást követő 15 napon belül.)
Az ingatlan életvitelszerű használatának meghatározása:
Egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, így különösen rendszeresen onnan indul munkába vagy oktatási intézménybe, és oda tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
Telekadó – új adónem 2019. január 01-jétől kerül bevezetésre
A helyi rendelet alapján:
Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.
Az adó évi mértéke: 50,- Ft/m2.
A Htv. 19.§-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével
1. a lakóépülettel beépített belterületi telek
2. az építési tilalom alatt álló telek egésze
3. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan
4. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el
5. az a belterületi telek, melynek a tulajdonos változástól számított 4 éven belül a beépítése befejeződik, és ezt használatba vételi engedéllyel igazolják. Az adót visszamenőleg is ki kell vetni, amennyiben az adó alanya a beépítést a meghatározott időn belül nem teljesíti
6. a külterületen fekvő telek
A fenti kivételek alá nem tartozó belterületi telek adóköteles, melyről 2019. január 15-ig a telek tulajdonosának bevallást kell tennie az Önkormányzatnál. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a honlapról, illetve az Önkormányzat hivatalában rendelkezésre áll.
Felhívom a figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának elmulasztása esetén
a) az adózó magánszemély 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, továbbá
b) visszamenőleg meg kell fizetni késedelmi pótlékkal növelten az adót, továbbá
c) az adóhiány 50 %-ának megfelelő mértékű adóbírságot kell fizetni.
A mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel.

Győrladamér, 2018. december 05.
Dr. Hajnal Jenő
jegyző s.k.

Közösség