GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Tájékoztatás ebösszeírásról

2021.07.09 12:00

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebek nyilvántartása elektronikus formában valósul meg. Az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni a nyomtatványon megadott – a törvényben előírt - adatokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk 2021. július 12. és 2021. augusztus 02. között ebösszeírást végez!
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Ennek értelmében ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat rendelkezésre bocsátani azok is, akik a korábbi ebösszeírások alkalmával, vagy azon kívüli időpontban már eleget tettek az adatszolgáltatásnak.
Az ebösszeírás céljából kérem a Győrladamér község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön lapon kitöltve és aláírva, legkésőbb 2021. augusztus 02. napjáig az önkormányzati hivatalba eljuttatni szíveskedjenek
- az önkormányzat külső postaládájába dobva,
- személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal Győrladamér Kirendeltségének címezve (9173 Győrladamér, Szent István út 41.)
Amennyiben nem tart ebet, kérem szíveskedjen a NEMLEGES NYILATKOZATOT kitölteni!
Az ebösszeíró adatlap és a nemleges nyilatkozat minta elérhető: az önkormányzat honlapján (www.gyorladamer.hu) az Dokumentumtár / Ebösszeíró adatlap menüpontban, vagy – az önkormányzati hivatalban. A kitöltéssel, adatszolgáltatással kapcsolatban az önkormányzat 96/352-016-os telefonszámán kaphat tájékoztatást. Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az eb összeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (pl.: tulajdonos-változás, elhullás, stb.) írásban bejelenteni.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Kelemen Dóra s.k
jegyző

Kitöltési útmutató

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. pontban a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és töltse ki, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Az önkormányzat az adatlapon szereplő adatokat az 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (2) bekezdése alapján jogosult kezelni.

Közösség